Beknopte jaarrekening Doen Doet 2023

Subsidies

Organisatie                                      Kenmerk                                           Project                                               Bedrag

Amsterdam                                       SISA-2022-04704.2023                  Samen Kappen 2023                      37.930

Bewonersinitiatief                          VS BI-233047-1                               Schone Zaak                                      521

Amsterdam                                      2023/00529                                   Samen kappen   Junior                 9.135

Incredible Crows BV                      Prijzengeld Sportinnovator          Taalbom gift                                       3.000

Giften

Schone Zaak                                                                                                              10

Balans

Vlottende activa

Debiteuren                                                    –

Overlopende activa                                    –

Liquide middelen                                        19

Totaal activa                                                                19

Stichtingvermogen                                       19         

Crediteuren                                                    –

Overlopende passiva                                    –

Totaal passiva                                                              19

Baten en lasten

Baten

Resultaat 2023                                          0

Facturen                                                     0

Giften                                                  3.010

Ontvangen subsidies                     50.586

Totaal baten                                                                 53.596

Lasten

Projectkosten                                                 50.421

Gift                                                                   3.000

Algemene kosten                                               175

Totaal lasten                                                     53.596

RESULTAAT                                                                              0

Samen Kappen 2023


Locaties:            
De Schone Zaak
Lodewijk van Deysselstraat 65

Homebase/ Studiezalen
Nieuwe Laan 34

Vrouw en Vaart
President Allendelaan 733

Periode:              Januari t/m december 2023

De Schone Zaak

Cijfers:

Vaste vrijwilligers :                          16       

Incidentele

Vrijwilligers:                                 112                        

Klanten:                                       186       

Werk gevonden/

Stappen richting werk                      4 

Evaluatie

Het was een mooi jaar in de Schone Zaak. Zowel de vaste vrijwilligers als de vaste klanten hebben zich ingezet voor de salon en zaken voor de buurt. De vrijwilligers en deelnemers hadden veel oog voor elkaar, er werd veel onderling besproken en er werd veel kennis en ervaring uitgewisseld. Vaste klant Hulia gaf ook een paar weken Nederlandse les in de Schone Zaak. De Open Straat die weer georganiseerd is door Cascoland werd ondersteund door vaste vrijwilligers en bezocht door vele deelnemers. Ieder jaar organiseert Cascoland een festivalletje met alle ondernemers van de Lodewijk van Deijsselstraat. 

Ook werden we gevraagd voor een fotoreportage in Theater van Deijssel, zie hier een selectie van de foto’s die daar hingen van onze vrijwilligers:

Heel fijn en bijzonder dat 6 van de vaste vrijwilligers hieraan mee wilde doen!

Verder is er veel tijd besteed aan de ondersteuning van 1 kapster die te maken had met een berg problemen op gebied van huisvesting, kinderen, scheiding en slechte advocaat. Een andere deelnemer had dezelfde slechte advocaat en aan het aanklagen van deze advocaat en het schrijven van verweerschriften zijn veel uren besteed. Gelukkige wel met positief resultaat.

Homebase/ Studiezalen en Vrouw en Vaart

Cijfers:

Vaste vrijwilligers                                  8 + 6 vanuit de Schone Zaak = 14

Incidentele vrijwilligers                        48

Klanten:                                              109

Doorverwezen/ matches                     50

Evaluatie

Homebase/ Studiezalen was een hele warme en fijne plek. De lifecoaches waren lief en enthousiast. Leuk om te melden is dat Justine, programmadirecteur Armoede en Schulden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1 van onze vaste vrijwilligers is op de vrijdagen als kapster. Voor haar interessant om te zien hoe het is als ze contact heeft met haar doelgroep en voor ons omdat het heel fijn is om een hoger opgeleide meedenker als kapster te hebben. Ook is er een samenwerking tussen haar en Homebase/ Studiezalen ontstaan.

Eind tijdens de zomervakantie begon er bij Homebase/ Studiezalen een grote verbouwing die helaas nog tot ver na de vakantie voortduurde. Daarom zijn we eind augustus verhuist naar Vrouw en Vaart. Alle vrijwilligers zijn toen meeverhuist. Eigenlijk was dat voor veel klanten een verademing omdat ze dan niet meer alle trappen op moesten naar onze salon. We hebben veel klanten persoonlijk door laten stromen naar Vrouw en Vaart. De lifecoaches vonden het heel erg jammer. Naast de gezelligheid voelde zij zich ondersteund door de coördinator van Samen Kappen. In principe voert deze coördinator dezelfde werkzaamheden uit als de lifecoaches en zij hebben vaak meer werk dan ze aankunnen. Zij verwijzen vrouwen nog steeds door naar Samen Kappen vanuit hun werkplek.

Algemeen

Wat verder niet in de cijfers terug te zien is, is dat veel vrijwilligers en klanten persoonlijk gecoacht zijn door de coördinator van Samen Kappen. Zonder concrete doorverwijzingen zijn er veel deelnemers blijer en zelfverzekerder geworden.

Conclusie Samen kappen 2023

Het was een fijn en productief jaar met een berg blije vrijwilligers en klanten.

Challenge Sportinnovator

Sportinnovator schreef een challenge uit om mensen met een laag sociaal economische status aan het sporten te krijgen. Jacky Andrews schreef namens stichting Doen Doet een pitch met daarin verschillende varianten van Taalbom. Taalbom is Nederlandse les gecombineerd met aerobic. Dit waren de 4 varianten van Taalbom:

Alle varianten zijn gericht op het landelijk uitrollen van Taalbom. Sportinnovator koos de reguliere Taalbom om uit te rollen en beloonde dit idee met de 1e prijs. Hier zat een gift van € 3.000 aan vast die stichting Doen Doet als gift aan Jacky Andrews heeft gegeven.

Rabo Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage

In november 2023 konden organisaties een aanvraag doen voor de Rabo Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage in het kader van ons 125-jarig bestaan. Omdat Taalbom TV niet gekozen was door Sportinnovator diende Jacky Andrews voor dit project een aanvraag in namens stichting Doen Doet. Deze aanvraag werd gedeeltelijk gehonoreerd en nu kan de 1e Taalbom TV cursus gemaakt worden in 2024. Naar aanleiding van deze pilot verwacht stichting Doen Doet in dat jaar ook financiering te vinden voor een 2e en 3e cursus. Allen uitgezonden op lokale televisiestations. Het leuke is ook dat als een buurthuis geen Taalbomdocent kan vinden er bijeenkomsten met Taalbom TV kunnen zijn in hun sportruimte zonder docent.